Araling Panlipunan 7b

Advertisements

Pilipinas: Ang populasyon

Pilipinas: Ang populasyon
Multiple-choice exercise

Panuto:
Piliin ang titik ng tamang sagot

1. Ano ang nagiging suliranin sa paglaki ng populasyon
   a. paglawak ng mga programa ng pamahalaan
   b. kakulangan sa trabaho, tirahan at pagkain
   c. paglawak ng pakikipagkalakalan sa ibang bansa

2. Ano ang panlabas na pandarayuhan?
   a. paninirahan ng mga dayuhan sa sarili nilang bansa
   b. pagtungo ng mga Pilipino sa ibang bansa
   c. paglipat ng tirahan sa sariling bansa

3. Ano ang tumutukoy sa dami ng taong naninirahan sa isang bansa?
   a. Pamayanan
   b. Populasyon
   c. Pangkat

4. Anong rehiyon ang mayroong pinakamalaking populasyon ?
   a. NCR
   b. CARAGA
   c. ARMM

5. Ano ang itinuturing na panloob na pandarayuhan?
   a. paninirahan ng mga Pilipino sa ibang bansa
   b. paglipat sa ibang pook sa loob ng bansa
   c. paninirahan ng mga dayuhan sa ating bansa